บริการให้คำปรึกษาออกแบบบ้านใหม่
บริการให้คำปรึกษาการออกแบบตกแต่งภายในเบื้องต้น
บริการให้คำปรึกษาเรื่องการถมที่ และรื้อถอนบ้านเก่า
บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
บริการขอมิเตอร์ไฟฟ้า ประปา และเลขที่บ้าน
บริการให้คำปรึกษาเรื่องสินเชื่อบ้าน
ใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานในการก่อสร้าง
ควบคุมงานโดยสถาปนิก และวิศวกร
รับประกันงานโครงสร้าง 10 ปี
รับประกันงานทั่วไป 1 ปี
รับประกันงานหลังคา 5 ปี
รับประกันงานปลวก 3 ปี
กู้ได้ 100%

 

งวดงาน ชำระเงิน
จำนวน (%)
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น บ้านพักอาศัย 3 ชั้น
    ชำระเงินจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ในวันมัดจำขึ้นภาพทัศนียภาพ
ชำระเงินจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ในวันมัดจำขึ้นภาพทัศนียภาพ
งวดงานที่ 1 5% ชำระเงิน จำนวน 5% ให้แก่ “ผู้รับจ้าง”
โดยแบ่งชำระดังนี้

1.1 ชำระเงินจำนวน 2.5%
ในวันเซ็นสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
(หัก 50,000 บาท )

1.2 ชำระเงินจำนวน 2.5% เมื่อดำเนินการเขียนแบบ พร้อมยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารกับหน่วยงานราชการ
ชำระเงิน จำนวน 5% ให้แก่ “ผู้รับจ้าง”
โดยแบ่งชำระดังนี้

1.1 ชำระเงินจำนวน 2.5%
ในวันเซ็นสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
(หัก 50,000 บาท )

1.2 ชำระเงินจำนวน 2.5% เมื่อดำเนินการเขียนแบบ พร้อมยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารกับหน่วยงานราชการ
งวดงานที่ 2 10% ได้ดำเนินการงานเจาะเสาเข็มแล้วเสร็จ ได้ดำเนินการงานเจาะเสาเข็มแล้วเสร็จ
งวดงานที่ 3 10% ได้ดำเนินการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
ด้วยวิธี seisemic test, งานเทคอนกรีตฐานราก
เทคอนกรีตคานชั้นล่าง และเทคอนกรีตเสาชั้นล่างแล้วเสร็จ
ได้ดำเนินการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี seisemic test,งานเทคอนกรีตฐานราก , เทคอนกรีตคานชั้น1 และเทคอนกรีตเสาชั้น 1 แล้วเสร็จ
งวดงานที่ 4 10% ได้ดำเนินการงานเทคอนกรีตคานชั้น2
เทคอนกรีตเสาชั้น2 , วางแผ่นพื้นชั้นล่างพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า แล้วเสร็จ
ได้ดำเนินการงานเทคอนกรีตคานชั้น2 , เทคอนกรีตเสาชั้น2 , วางแผ่นพื้นชั้น 1 และชั้น 2 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า แล้วเสร็จ
งวดงานที่ 5 10% ได้ดำเนินการเทคอนกรีตคานรับหลังคา , วางแผ่นพื้นชั้น 2 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า แล้วเสร็จ ได้ดำเนินการเทคอนกรีตคานรับหลังคา ,เทคอนกรีตคานชั้น 3 , เทคอนกรีตเสาชั้น 3 , วางแผ่นพื้นชั้น 3 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า แล้วเสร็จ
งวดงานที่ 6 10% ได้ดำเนินการติดตั้งโครงหลังคา ,ติดตั้งไม้เชิงชาย
มุงหลังคา แล้วเสร็จ
ได้ดำเนินการติดตั้งโครงหลังคา ,ติดตั้งไม้เชิงชาย, มุงหลังคา แล้วเสร็จ
งวดงานที่ 7 10% ได้ดำเนินการก่ออิฐผนังได้ 80% ของงานก่ออิฐทั้งหมด และติดตั้งวงกบไม้ชั้น 1,2 แล้วเสร็จ ได้ดำเนินการก่ออิฐผนังได้ 80% ของงานก่ออิฐทั้งหมด และ ติดตั้งวงกบไม้ชั้น1, 2 , 3 แล้วเสร็จ
งวดงานที่ 8 10% ได้ดำเนินการก่ออิฐผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ฉาบปูนภายใน-ภายนอก ได้ 80% ของงานฉาบปูนทั้งหมด ดำเนินการกรีดผนังฝังท่อไฟฟ้า แล้วเสร็จ
ได้ดำเนินการก่ออิฐผนังทั้งหมดแล้วเสร็จ,ฉาบปูนภายใน-ภายนอก ได้ 80% ของงานฉาบผนังทั้งหมด,กรีดผนังฝังท่อท่อไฟฟ้าภายใน แล้วเสร็จ
งวดงานที่ 9 10% ได้ดำเนินการฉาบปูนทั้งหมด แล้วเสร็จ
ปูกระเบื้องห้องน้ำ , ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน
งานติดตั้งบานหน้าต่าง และฝ้าชายคาแล้วเสร็จ
ได้ดำเนินการฉาบปูนทั้งหมดแล้วเสร็จ ,ปูกระเบื้องห้องน้ำ , ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน , งานติดตั้งบานหน้าต่าง แล้วเสร็จ
งวดงานที่ 10 10% ได้ดำเนินการติดตั้งบานประตู , งานปูกระเบื้องพื้น
งานติดตั้งพื้นไม้ปาร์เก้ , งานฝ้าเพดานภายใน
งานเดินสายไฟภายใน แล้วเสร็จ
ได้ดำเนินการติดตั้งบานประตู ,งานปูกระเบื้องพื้น
งานฝ้าเพดานภายใน,งานเดินสายไฟภายในแล้วเสร็จ
งวดงานที่ 11 5% แบ่งชำระเป็น 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 11.1 ชำระเงินจำนวน 2.5%
ได้ดำเนินการเดินท่อประปา ,ติดตั้งสุขภัณฑ์
ติดตั้งดวงโคม, งานทาสีภายใน-ภายนอก
ขัดทำสีพื้นไม้ปาร์เก้ ,งานบริเวณภายนอก
งานผิวพื้นที่จอดรถ แล้วเสร็จ
พร้อมส่งงานเพื่อขอหยุดเวลาก่อสร้างตามสัญญา

งวดที่ 11.2 ชำระเงินจำนวน 2.5% ได้ดำเนินการแก้ไขงานที่ยังไม่เรียบร้อยตามรายการจากการส่งงาน (ตามข้อ 11.1) พร้อมทำความสะอาดแล้วเสร็จ
เแบ่งชำระเป็น 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 11.1 ชำระเงินจำนวน 2.5%
ได้ดำเนินการงานเดินท่อประปา ,ติดตั้งสุขภัณฑ์
ติดตั้งดวงโคม , งานติดตั้งพื้น SPC
งานทาสีภายใน-ภายนอก , งานบริเวณภายนอก
งานผิวพื้นที่จอดรถ(ถ้ามี) แล้วเสร็จ
พร้อมส่งงานเพื่อขอหยุดเวลาก่อสร้างตามสัญญา

งวดที่ 11.2 ชำระเงินจำนวน 2.5% ได้ดำเนินการแก้ไขงานที่ยังไม่เรียบร้อยตามรายการจากการส่งงาน (ตามข้อ 11.1)พร้อม ทำความสะอาดแล้วเสร็จ